Čas
 Události
 Kalkulačka měn
krátky popis banneru
stehovani cele auto od 1200 GBP
Stehovani cele auto od 1400 GBP
Stehovani cele auto od 1400 GBP
 Online status
krátky popis banneru
 Newsletter
krátky popis banneru
 Novinky

Společně najdeme řešení přesně pro Vás – Pokud se chcete přestěhovat z Velké Británie do ČR , SK nebo naopak. Pouze celé dodávkové vozidla. Stačí zavolat a domluvit se .

 Doporučte nás
  • Teilen Sie die positive Erfahrung aus unserer Zusammenarbeit und empfehlen Sie uns Ihren Freunden und Bekannten:
 Sociální počítadla

VŠEOBECNÉ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A ZÁKLADNÍ POJMY


a) obchodní podmínky tvoří neoddělitelnou součást zasílatelské smlouvy, na které se zasílatel zavazuje obstarat přepravu zásilky a příjemce se zavazuje zaplatit dojednanou cenu zasílatelských služeb. Obchodní podmínky tak závazným způsobem upravují vztahy vzniklé mezi zasílatelem a příjemcem při obstarání přepravních zásilek.


b) pojmem obstarání přepravy zásilek se rozumí souhrn všech nevyhnutelných činností a úkonů souvisejících s přemístěním zásilek od odesílatele k příjemci. Obstarání přepravy zabezpečuje odesílatel na základě zasílatelské smlouvy, anebo přepravního listu a to vlastním jménem, doručením na adresu příjemce uvedeného na smlouvě.


c) základní pojmy :
zasílatel znamená společnost, která zprostředkovává služby
dopravce znamená osoba, která přepravuje zásilky
odesílatel znamená osoba, která zásilky zasílá příjemci
příjemce znamená osoba, která přijímá zásilky
zásilka znamená věci, které byly zasílatelem převzaty jako jeden celek k poskytnutí služby podle zasílatelské smlouvy mezi zasílatelem a dopravcem
přepravní list znamená dokument obsahující údaje o odesílateli a příjemci, podpis, počet kusu, hmotnost zásilky a stanovení ceny za služby.


2. PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY


a) objednávku na přepravu zásilek je možné přijat vyplněním objednávkového formuláře na našich webových stránkach. O přijetí objednávky bude odesílatel informován telefonicky, emailem nebo sms.


b) objednávka musí obsahovat jméno, adresu a kontakt na odesílatele a také jméno, adresu a kontakt na příjemce, popř. , počet kusů, hmotnost, rozměry zásilky.

3. VYMEZENÉ VLASTNOSTI ZÁSILEK ODESÍLATELEM


a) přepravce si vyhrazuje právo, aby zásilky odevzdané na přepravu splňovali následující podmínky :
- délka zásilky nesmí přesáhnout 4m
- hmotnost 1ks zásilky nesmí přesahovat 1200kg
Při zásilkách nesplňujících tyto podmínky je třeba domluvit se individuálně


b) odesílatel se zavazuje – v závislosti na charakteru přepravované zásilky ji řádně zabalit tak, aby :
- obsah zásilky byl zajištěn tak, aby obal zásilky zajišťoval dostatečnou ochranu zvlášť pro křehkou část obsahu zásilky
- obal zásilky umožňoval bezpečnou manipulaci a zásilka neohrožovala zdraví a bezpečnost osob, které přijdou se zásilkou do styku a budou s ní manipulovat
- zásilka neohrožovala další společné přepravované zásilky, dopravní prostředek anebo skladové prostory dopravce
- zásilka byla řádně označena jménem, adresou a telefonickým kontaktem

zásilky byly označeny podle počtu

- pokud budou 3 zásilky označte
  první 1/3 - druhá 2/3 - třetí 3/3

zásilka vyžadující speciální zacházení byla náležitě označena,dopravce nezodpovídá za případně škody způsobené nesprávným zabalením anebo označením zásilky, v případě potřeby dodatečného zabalení zásilky poskytujeme možnost zakoupení kartónových obalů, bezpečnostní pásky a pomoc při balení, tyto požadavky je nutno uvést v zadávání objednávky


c) přepravce si vyhrazuje, aby obsah zasílané zásilky neobsahoval :

- alkohol a alkoholické výrobky, cigarety a tabákové výrobky
- předměty ohrožující lidský život anebo zdraví, jako jsou výbušniny, zbraně, omamné a psychotropní látky, chemikálie, jedy, hořlaviny, žíraviny apod. Výjimkou bodu g).
- živá zvířata, pozůstatky zvířat apod.
- předměty a látky, které podléhají změnám teploty, jako jsou rychle kazící se potraviny, živé rostliny apod.

( při nedodržení těchto pokynu může být odesílatel nebo přijemce pokutován do výše 8.000,-Kč )
Pokud dojde k zabavení nebo odstavení vozidla k vůli nelegální zásilce pak dopravce VK TRANSPORT má nárok na odškodnění po případě zaplaceni celkové újmy, ztráty na zisku, pokuty a náklady spojené tím to způsobeným závažným problémem vymáhat po odesilateli či příjemci. Zároveň dopravce VK-TRANSPORT bude pokutovat odesilatele v částce 200.000,-Kč a příjemce zásilky v částce 6.450,00 GBP.d) od 4.9.2016: přepravce si vyhrazuje provádět namátkové kontroly a to
- otevřením zásilky (krabice, kufry, pytle, plastové boxy) a zkontrolovat jejích obsah zda se tam nenachází bez nahlášení zakázány obsah, jak je výše uvedeno v bodě C).
e) přepravce si vyhrazuje, pokud najde výše uvedený obsah v zásilce tak bude řidičem zakázaný obsah
ZLIKVIDOVÁN !!!! a odesilatel nebo příjemce bude pokutován v částce 8.000,-Kč jinak mu nebude zbytek zásilky vydán.
f) Kontrolovány obsah bude znovu přelepený lepicí páskou  VK-TRANSPORT a bude do přepravního listu označena KONTROLA.

 

4. CENA ZASÍLATELSKÝCH SLUŽEB


a) odesílatel se zavazuje zaplatit za poskytnuté služby cenu určenou na základě sazeb podle ceníku aktuálního ke dni převzetí zásilek


b) cena je stanovena na základě váhy, místa převzetí a doručení zásilky a je možné ji zjistit na webových stránkách společnosti, anebo bude oznámena při potvrzení o přijetí objednávky


c) dohodnutá cena se musí zaplatit ke dni dohodnutého termínu převzetí zásilky a to v hotovosti, převodem na účet společnosti anebo jinou dohodnutou formou úhrady, zásilka, která nebude zaplacena v momentu doručení uhrazena v plné výšce, nebude příjemci doručena a bude až do doby zaplacení bezpečne uložena v našich skladových prostorech za částku 180,-Kč/1 den + nový nájezd až do výše 3 000,-Kč


5. PŘEVZETÍ, PŘEPRAVA A DORUČENÍ ZÁSILKY


a) zásilku převezme dopravce anebo ním prověřený zástupce na adrese odesílatele nebo jiným dopředu dohodnutým místem


b) zasílatel má právo upravit údaj o hmotnosti zásilky a to v případě, když zasílatel pozná rozdíl mezi údajem uvedeným v objednávce a skutečnou hmotností zásilky, v takových případech je pro výpočet ceny za zasílatelské služby rozhodující údaj uvedený zasílatelem


c) přeprava zásilky trvá 1-7 dní do ČR, SR,  od dne začátku přepravy z GB a nebo opačně při přepravách ze SR, ČR,  do GB, datum nejbližší přepravy je vždy uveden na webových stránkách společnosti a tyto data jsou pravidelně aktualizována


d) přeprava se může prodloužit v případě nečekaných událostí jako jsou
porucha vozidla, celní a deklarační kontrola, nucené odstavení vozidla policí nebo  živelné pohromy například zaviněné počasím, které má vliv na trajektovou přepravu apod., o zpoždění bude příjemce okamžite v rámci možností informován a v nebližší krátké době zpožděné doručení zasilek v náhradním termínu.


e) zasílatel anebo pověřený zástupce doručí zásilku na adresu příjemce nebo na jiné dohodnuté místo uvedené v přepravním listě, zásilka bude odevzdaná příjemci anebo osobě, která se prokáže dokladem totožnosti


f) zásilka se považuje za doručenou v okamžiku převzetí a potvrzení podpisem o přijetí zásilky příjemci, nebo příslušnou osobou na přepravním listě, příjemce svým podpisem potvrzuje, že obal je nepoškozený a zásilka neporušena a kompletní ( v případě že zásilka sestává z více kusů)


g) pokud není možné zásilku doručit na první pokus, zajistí zasílatel písemnou zprávu o plánovaném termínu opakovaného doručení s kontaktními údaji, kde je možné dohodnout alternativní termín doručení, případné vyzvednutí zásilky ve skladě zasílatele

h) pokud odesílatel nebo příjemce telefonický nebo písemně nezruší objednávku přepravy 48 h dopředu, objednávka je stále platná, při nevyzvednutí zásilky, nebo pokud nebude někdo na adrese učtujeme 50 - 180 GBP ( cena se určí podle zajíždky )


6. REKLAMACE


 příjemce je oprávněn reklamovat škodu způsobenou poškozením, zničením a částečnou nebo úplnou ztrátou zásilky jedině během doby kdy příjemce přebírá zásilku (y)7. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ


Tyto všeobecné přepravní podmínky mají platnost od 01.05.2014 a platí na dobu neurčitou, dopravce si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit anebo upravit kdykoliv bez oznámení, tyto podmínky se považují za přijaté při převzetí zásilky zasílatelem a příjemcem svým podpisem na přepravním listě, potvrzuje jejich akceptování a účinnost podmínek po dobu trvání přepravy zásilek, obchodní vztah upravený v těchto podmínkách se vztahuje k platným zákonům České Rep..